Vedtægter

 

 Vedtægter for Nibe Rideklub

I Navn og formål.

§ 1.

   Rideklubbens navn er Nibe Rideklub

  Forkortelse: NIR

  Klubben har hjemsted i Aalborg Kommune.

  Stiftet: den 8. februar 1989.

Rideklubbens formål er, at fremme interessen for ridesport ved afholdelse af ridekonkurrencer af forskellig art, samt at oplære især ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje. 

§ 2.

Nibe Rideklub er medlem af Danske Rideforbund under Dansk

Idrætsforbund, jævnfør § 2 i lov for Dansk Rideforbund, hvor­for klubben og hvert enkelt af dens medlemmer er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, derunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

 

 

 

II Medlemmer

§ 3.

             I rideklubben kan optages aktive, passive og junior­medlemmer. Unge mennesker kan kun optages som ju­niormedlemmer til og med det år, de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen. Passive medlemmer har ingen stemmeret i sport­slige anliggender? og uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter. Bortset fra valg af den i § 7 nævnte repræ­sentant for juniormedlemmer i rideklubbens bestyrelse, har juniormedlemmer under 18 år ingen stemmeret.

III Kontingent.

§ 4.

Efter forslag fra bestyrelsen fastsætter generalforsamlingen satser for kontingent for aktive, medlemmer, juniormedlemmer og passive medlemmer.

   Kontingent betales halvårligt og har forfald 1. april og 1. november.

Nye aktive medlemmer og juniormedlemmer betaler ved optagelsen kontingentet. Ved udmeldelse af rideklubben, findes der ikke tilbagebetaling sted af kontingent.

Er kontingent ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldstid, slettes vedkommende medlem, som kun kan optages på ny mod beta­ling af kontingentrestance.

Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen. Optagelse af umyndige kræver smatykke fra forældre/værge. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til 1.april eller 1.november.

 

§ 5

IV Hæftelse

For rideklubbens forpligtelser hæfter kun klubbens formue, ik­ke de enkelte medlemmer, eller bestyrelsen. Eller: klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtigelser.

 

§ 6.A

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastlagt omfang, dog max 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringe for distriktets forretningsudvalg, inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

 

 

 

§ 6 B.

I særlige tilfælde

kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).

Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds appeludvalg inden 4 uger.

§ 6 C.

I det af § 6 B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Appeludvalg til afgørelse om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Dansk Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).

 

V Generalforsamlingen.

§ 7.

Generalforsamlingen er rideklubbens øverste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden af ud­gangen af februar måned.

Forslag, som af medlemmerne ønskes behandlet på ordinær gene­ralforsamling, skal styrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Tidspunkt, mødested og dagsorden for generalforsamlingen skal bringes til medlemmernes kendskab med 14 dages varsel. Besty­relsen er bemyndiget til at annoncere generalforsamlingen i Nibe Avis eller sende indkaldelse til hvert medlem.

 

Beslutninger på generalforsamlingen træffes med simpelt stem­meflertal med undtagelse af de i § 11 og § 12 anførte tilfæl­de. Afstemninger foregår ved håndsoprækning, men bestyrelsen eller mindst 3 medlemmer kan forlange skriftlig afstemning.

 

På den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden be­handles:

Valg af dirigent.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Fremlæggelse af de reviderede regnskab.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

a: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen.

b: Valg af 1 juniorrepræsentant for 1 år ad gangen (se § 7).

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen.

Valg af 1 revisor for 2 år ad gangen.

Valg af revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

Forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne.

Forslag fra bestyrelsen om fastsættelse af kontingent. 10. Eventuelt.

 

§ 8.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 20% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt begærer det med angi­velse af dagsorden. Der regnes med det seneste opgivne medlemstal til DRF ved beregning. Begæring om ekstraordinær generalforsamling med samme varsel og på samme måde som angives i § 7.

IV. Bestyrelsen.

§ 9.

Rideklubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der skal være amatører. Af bestyrelsens medlemmer skal 6 vare fyldt 18 år, mens 1 af bestyrelsens medlemmer vælges af og blandt rideklubbens junior­medlemmer, som juniorrepræsentant. Juniorrepræsentanten vælges for 1 år ad gangen, de øvrige 6 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Senest 8 dage efter afholdt generalforsamling vælger bestyrelsen af egen midte, formand, næstformand, sekretær og kasserer, der alle skal være fyldt 18 år.

§ 10.

Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden med mindst 4 dages varsel. Bestyrelsesmøde skal endvidere afholdes, når mindst 3 af bestyrel­sens medlemmer forlanger det.

Alle beslutninger og afgørelser i bestyrelsen træffes ved alminde­lig stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme uds­lagsgivende. For at gyldig beslutning kan træffes, skal mindst 4 af bestyrelsens medlemmer være til stede.

Formanden repræsenterer rideklubben i alle forhold. Næstformanden træder i, formandens sted ved dennes forfald, Sekretæren fører pro­tokol over forhandlingerne og beslutningerne i bestyrelsesmøderne. Ved hvert mødes afslutning oplæses det tilførte i protokollen, som underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Kas­sereren fører et nøjagtigt og korrekt regnskab over rideklubbens ind­tægter og udgifter samt aktiver og passiver, og kassereren fører til­lige rideklubbens medlemsfortegnelse, der altid skal være ajour, samt sørger for kontingentopkrævning.

§ 11.

Bestyrelsen disponerer over rideklubbens midler til klubbens formål og træffer alle beslutninger vedrørende rideklubbens virksomhed.

Bestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg til løsning af specielle opgaver. Medlemmer af disse udvalg udpeges af bestyrelsen

IIV Regnskab

§ 12.

Rideklubbens regnskabsår er 1. januar til 31. december. Drifts­regnskab og status forelægges af bestyrelsen til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Regnskabet skal revideres af 2 af ge­neralforsamlingen valgte revisor, der skal være tilstrækkeligt. regnskabskyndige og være fyldt 18 år. Der skal hvert år indsendes 1 eksemplar af revideret regnskab til Aalborg kommune.

 

 

IIIV Lovændringer og opløsning af rideklubben.

§ 13.

Til ændringer af rideklubbens love og eksklusion af medlemmer kræ­ves en majoritet med 2/3 af de angivne stemmer.

§ 14.

Rideklubbens opløsning kan kun foregå, når beslutning herom vedta­ges af 2 på hinanden med mindst 2 ugers og højst 4 ugers mellemrum afholdte generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være en ordinær generalforsamling. For at en sådan beslutning skal være gyldig kræ­ves tillige, at opløsningen på den første generalforsamling er ved­taget af 3/4 af de givne stemmer. Den generalforsamling, som måtte beslutte opløsning af rideklubben, skal samtidig træffe beslutning om afvikling af rideklubbens aktiver og passiver.

 

 

 

Ændringer godkendt af Dansk Ride Forbund

d. 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændringer godkendt på Generalforsamling

 d. 2012

 

dirigent:

 

 

 

 

 

Bestyrelse: