Generalforsamling Nibe Rideklub 
28/2-2023 

Referent: Ditte Stevn 


1. Valg af dirigent 
Maria Barshøj, bekræfter GF er indkaldt rettidigt. 


2. Bestyrelsens beretning 
Thomas fremlægger bestyrelsens beretning. 


3. forelæggelse og godkendelse af regnskab 
Gitte fremlægger regnskabet for 2022. Der viser et overskud ved årsskiftet. 
Regnskabet godkendes. 


4. Fastsættelse af kontingent 
Det foreslås at kontingentet fastholdes – dette vedtages. 


5. forelæggelse og godkendelse af vedtægtsændringer. Disse har været tilgængelige via 
klubbens hjemmeside. De vedrører følgende: 


§4: Medlemmer 


§4A: Æresmedlemmer 


§8: Generalforsamling 


§10: Bestyrelsen 


§13: Lovændringer og opløsning af klubben 

 

Alle ændringer vedtages ved afstemning 

 

6. Behandling af indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag 


7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på baggrund af vedtægtsændringer skal vælges følgende: 
a. 2 medlemmer for 2 år 
b. 2 medlemmer for 1 år 
Thomas er på valg - ønsker ikke genvalg. 
Pernille er på valg – genvælges, dog på nedsat tid. 

 

Helle, Marie og Gitte er ikke på valg, men Helle og Gitte ønsker at træde ud af 
bestyrelsen. 
Liv er valgt ind på som suppleant og er derfor på valg – vil gerne stille op for 2 år og 
vælges. 
Der er tilsagn fra Jeanette smed om at stille op for 1 år – vælges. 
Heidi stiller også op for 1 år – vælges. 

 

Således er bestyrelsen som følger: 
Pernille: 2 år 
Marie: 1 år 


Jeanette: 1 år 
Heidi: 1 år 
Liv: 2 år 

 

Der følger en diskussion om rideklubbens fremtid. Hvis det ikke fremtidigt er muligt at 
stille en stærk bestyrelse, er det ikke muligt for rideklubben at fortsætte. 
Det er ikke bestyrelsen som skal foretage alt det daglige arbejde. Der er behov for at 
både opstalder, passerforældre og elevforældre giver et nap med, så ingen skal drukne i 
arbejde, men vi samarbejder, for at få det hele til at fungere og sørger for at 
rideklubben er et godt sted at være for alle. 
Der er flere tilsagn om praktisk hjælp med både opgaver og regnskab, men der er behov 
for flere, for opgaverne er mange. Til gengæld tilbyder rideklubben fællesskab og 
sammenhold. 

 

8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen 
Anja er på valg som suppleant og genopstiller ikke. 
Birgit er valgt som suppleant i 1 år. 


9. Valg af revisor 
Nuværende revisor Tina French fortsætter. 


10. Eventuelt 
OBS: Der er stævner i ugerne: 20, 23 og 35. Sæt det i kalenderen og overvej en frivillig tjans, 
et par timer har også ret, alle er velkomne og husk UDEN FRIVILLIGE – INGEN STÆVNER!!!